Ascent Sareis

Ascent Sareis
389
Rail, bus, boat recommendation
Malbun SMS–Sareis
or
Sareis–Malbun SMS

Reason: metres in height saved Malbun–Sareis approx. 370m.
SBB|CFF|FFS

Timetable

Date:
Time: Departure
Arrival

Rail traffic information
SBB|CFF|FFS

Timetable

Date:
Time: Departure
Arrival

Rail traffic information